ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

REACH

Od 1 czerwca 2007 roku rozporządzenie Unii Europejskiej REACH dotyczące chemikaliów (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) reguluje rejestrację, ocenę, udzielanie zezwoleń i ograniczenia w handlu i stosowaniu niektórych chemikaliów, aby zagwarantować ich bezpieczne stosowanie od produkcji do utylizacji. (Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006)
Jako producent specjalnych farb i powłok stosujemy substancje chemiczne, do których ma zastosowanie rozporządzenie REACH. Wspieramy cele REACH jako tzw. „dalszy użytkownik” (Downstream User) stosując w naszej produkcji wyłącznie substancje, które zostały zgłoszone lub zarejestrowane przez producentów lub importerów w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA), dzięki czemu dysponujemy wystarczającymi informacjami na temat ryzyka związanego ze stosowaniem tych substancji.
Zgodnie z artykułem 33 rozporządzenia REACH, ECHA prowadzi wykaz substancji SVHC (substances of very high concern), tzn. substancji, które mają szczególnie niebezpieczne właściwości. Substancje te mogą mieć silny wpływ na zdrowie człowieka i na środowisko.
Jako odpowiedzialne przedsiębiorstwo, dzięki regularnej kontroli substancji zawartych w naszych produktach w oparciu o zaktualizowany wykaz substancji SVHC, gwarantujemy, że w naszej produkcji nie są stosowane żadne substancje, które znajdują się w wykazie substancji SVHC prowadzonym przez ECHA.
Wszystkie produkowane przez nas lakiery i powłoki spełniają również obowiązujące standardy, zawarte w rozporządzeniu Unii Europejskiej 2002/95/EC, RoHS (Restriction of Hazardous Substances).

Wyszukiwarka produktów

Proszę wybrać produkt

Przemysłu kablowegoNadruk na tworzywach sztucznych

Anmelden zum Newsletter